Algemene Voorwaarden

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst, zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nog eens 14 dagen om het product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd. Alleen de kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening.

Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en in de originele verpakking aan ons geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via verkoop@kleermakersschaar.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten, mits het product door ons in goede orde retour ontvangen is.

 


 

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Goedhart Reclame / Scharenwinkel zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in event. nadere overeenkomsten t.b.v. Goedhart Reclame / Scharenwinkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen t.b.v. door Goedhart Reclame / Scharenwinkel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

2.1 Alle aanbiedingen van Goedhart Reclame / Scharenwinkel zijn vrijblijvend en Goedhart Reclame / Scharenwinkel behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) v oorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van uw bestelling door Goedhart Reclame / Scharenwinkel. Goedhart Reclame / Scharenwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Goedhart Reclame / Scharenwinkel dit mee binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijsstellingen en betaling.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen. 3.2 Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours), tenzij anders overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt als betalingsda- tum de datum van creditering van de bankrekening van Goedhart Reclame / Scharenwinkel. 3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bij eventuele levering op rekening bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Goedhart Reclame / Scharenwinkel bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Goedhart Reclame / Scharenwinkel haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens incassokosten verschuldigd, die tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Goedhart Reclame / Scharenwinkel om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Goedhart Reclame / Scharenwinkel gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestel- ling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Goedhart Reclame / Scharenwinkel.

Artikel 4. Levering.

4.1 De door Goedhart Reclame / Scharenwinkel opgegeven levertijden zijn altijd indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud. 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Goedhart Reclame / Scharenwinkel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriëele eigendomsrechten. 6.1 U dient alle intellectuele en industri␣ele eigendomsrechten (copyright) die rusten op de door Goedhart Reclame / Scharenwinkel geleverde producten onvoor- waardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid. 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Goedhart Reclame / Scharenwinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) werkdagen na aflevering, schriftelijk per brief of e-mail, en gemotiveerd, kennis te geven. 7.2 Indien kan worden aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Goedhart Reclame / Scharenwinkel de keuze de desbetref- fende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af tenemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Goedhart Reclame / Scharenwinkel te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor de retourzendingen voor uw rekening zijn.

Artikel 8. Garantie.

8.1 Goedhart Reclame / Scharenwinkel staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 8.2 Indien Goedhart Reclame / Scharenwinkel producten aan u levert, is Goedhart Reclame / Scharenwinkel nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van u als afnemer gehouden dan waarop Goedhart Reclame / Scharenwinkel ten opzichte van haar eventuele toeleverancier aanspraak kan maken.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie.

9.1 Voor vertragingen, misverstaan, verminkingen, onduidelijkheden of niet behoor- lijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Goedhart Reclame / Scharenwinkel, dan wel tussen Goedhart Reclame / Scharenwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Goedhart Reclame / Scharenwinkel, is Goedhart Reclame / Scharenwinkel niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Goedhart Reclame / Scharenwinkel.

Artikel 10. Overmacht.

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Goedhart Reclame / Scharenwinkel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Goedhart Reclame / Scharenwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Goedhart Reclame / Scharenwinkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Artikel 11. Diversen. 11.1 Indien u aan Goedhart Reclame / Scharenwinkel schriftelijk opgave doet van een adres, is Goedhart Reclame / Scharenwinkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Goedhart Reclame / Scharenwinkel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 11.2 Wanneer door Goedhart Reclame / Scharenwinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Goedhart Reclame / Scharenwinkel deze Voorwaarden soepel toepast. 11.3 Indien ␣e␣en of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Goedhart Reclame / Scharenwinkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Goedhart Reclame / Scharenwinkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 11.4 Goedhart Reclame / Scharenwinkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. 12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Privacy statement

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen de gegevens niet afstaan aan derden voor eventuele commerciële activiteiten.

Betalen via iDEAL – Internetbankieren

Voor een bestelling met iDEAL betaling zijn er geen bijkomende kosten, u betaalt dus alleen de bezorgkosten van uw bestelling. Betalingen via Ideal worden uitgevoerd in samenwerking met onze payment provider Sisow Payment Innovations; zij zorgen voor een veilige en vertrouwde afhandeling van uw betaling.

Wat is iDEAL?

iDEAL is de meest gebruikte betalingsmethode voor online aankopen. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van de specifieke beveiligings- methodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL. Hoe werkt iDEAL? U plaatst een bestelling bij Goedhart Reclame / Scharenwinkel. Bij het afreke- nen van de bestelling kunt u aangeven dat u met iDEAL wilt betalen. Klik dan op de iDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank alwaar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank ge- vraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en wij worden ge␣ïnformeerd dat de bestelling is betaald. LET OP: Houd uw bankpas en identificatiemethoden (zoals TAN-codes) bij de hand tijdens het bestel- en betalingstraject. Betalen via overboeken per bank. Dit kan door overmaking van het verschuldigde bedrag aan: Goedhart Reclame / Scharenwinkel te Rotterdam, Bankrekeningnr.: 37.79.37.037 of ING-Girorekening 5612329. Na ontvangst van uw betaling, wordt uw bestelling verzonden.

Betalen onder rembours.

Wij laten onze goederen door PostNL verzenden. U kunt uw bestelling contant betalen of pinnen met uw bankpas. Indien u niet thuis bent kunt u met het door de postbode achtergelaten verzenddocument en legitimatie het pakketje op het postkantoor tegen betaling afhalen. Kosten voor betalen onder rembours zijn € 6,50 boven op de standaard verzendkosten.

Contact:

Goedhart Reclame / Scharenwinkel, Dovenetelstraat 25E Rotterdam. Telefoon 010-4662092 | e-mail: info@kleermakersschaar.nl | www.kleermakersschaar.nl Inschrijvingsnummer KvK Rotterdam nr. 24295617.